Monthly Archive: February 2015

0

Run background jobs trên linux

1. Lệnh nohup

vd: nohup rake csv:import RAILS_ENV=production & kết quả khi print ra màn hình của lệnh nohup sẽ được save trong file nohup.out Nếu muốn thay đổi tên file và thư...