Monthly Archive: June 2015

RAILS: Một số tweak giúp tăng tốc ActiveRecord 1

RAILS: Một số tweak giúp tăng tốc ActiveRecord

Một số cách nhằm giúp tăng tốc hiệu quả ActiveRecord với các hàm includes, select, find_by_sql, một số cách về preloading hoặc craft sql trong bài viết sau Speed Up Active Record  

 
RAILS: Seed Migration – giải pháp init dữ liệu ban đầu cho từng feature trong Rails 0

RAILS: Seed Migration – giải pháp init dữ liệu ban đầu cho từng feature trong Rails

Bạn đã biết đến Active Record Migration trong Rails? Thật là tiện lợi đối với mỗi migrate version sẽ cập nhật số thay đổi cơ bản trên cấu trúc DB hiện tại của hệ...