Monthly Archive: July 2015

0

RAILS: Named scope or Class method?

Sometime, it’s difficult to know what is difference between scope and class method in Rails. As you know, you can define scope to return relations and class method for this purpose as well, no...

 
0

JSON Gems: Oj vs Yajl vs Json

Hi all, Long time no beer. Quá lâu kể từ bài viết gần đây của mình.  Từ lâu nay chúng ta khá buồn với việc ruby bị đánh giá là khá chậm hơn các...

 
0

GIT: Xử lý nhanh lỗi Corrupted Git Repo

Một cách khá đơn giản giúp bạn xử lý nhanh lỗi corrupted với git repo gây nên do một số trường hợp mất điện đột ngột hoặc ổ cứng bị lỗi.