Category: Cấu trúc dữ liệu

0

Sử dụng enum trong Rails 4.1

Định nghĩa 1 thuộc tính enum để map tương ứng các giá trị sang các số nguyên (hoặc các giá trị định trước) trong database Chúng ta xem xét ví dụ sau:

Sau...