Tagged: Active Record

RAILS: Một số tweak giúp tăng tốc ActiveRecord 1

RAILS: Một số tweak giúp tăng tốc ActiveRecord

Một số cách nhằm giúp tăng tốc hiệu quả ActiveRecord với các hàm includes, select, find_by_sql, một số cách về preloading hoặc craft sql trong bài viết sau Speed Up Active Record