Tagged: postgresql

0

Giới thiệu kiểu dữ liệu ARRAY trong Postgresql với Rails 4

Kiểu dữ liệu array trong postgresql cho phép lưu trữ 1 mảng các giá trị trong database. Cài đặt Tạo migration có dạng như sau:

Tạo index Có 2 loại index cho array,...