Tagged: refactor

0

Refactor Rails with Query Object

Trong lập trình với Rails, có những lúc bạn thực hiện những truy vấn phức tạp, và bạn muốn refactor nó thì hãy xem xét Query Object. Mỗi query object chịu trách nhiệm truy...

 
0

Refactor Rails views với View Object

Clean view trong rails cần thõa mãn các điều kiện sau: Không dùng các lệnh điều kiện như if, else, unless, case Không gọi truy vấn tới Active Record Không xử lý Array/Hash: each,...

 
1

Refactor Rails với Null Object

Khi lập trình Ruby on Rails, có thể nhiều lúc bạn gặp code có dạng như sau:

hoặc

Đây là 1 bad practice trong thiết kế hướng đối tượng. Object sẽ phải...